Khai mạc khóa đấu thầu qua mạng và cơ bản cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNICT)

Từ ngày 10/08 đến ngày 15/08/2020 Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) phối hợp với EVNICT – Tập đoàn điện lực Việt Nam đã tổ chức 02 khóa học: ĐẤU THẦU CƠ BẢN VÀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG cho 82 cán bộ chủ chốt của EVNICT.

Khóa học thành công tốt đẹp và tạo được hiệu ứng tốt trong không khí trang trọng và được đánh giá cao về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Tham dự khai mạc và chỉ đạo khóa học có sự tham gia:

1/ Vệ phía lãnh đạo EVNICT- Tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Ông Nguyễn Tuấn Linh – TP Đào tạo
 • Bà Lê Kim Ngọc – Phó phòng Đào tạo

2/ Về phía lãnh đạo Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục

 • TS Nguyễn Hữu Tài – Phó GĐ Viện
 • ThS Lê Thương Huyền – TP Đào tạo và Truyền thông

3/ Về phía giảng viên – chuyên gia đào tạo

 • Ông Nguyễn Huy Thường – TP Viện Kinh tế XD; Bộ XD
 • Ông Lã Anh Tuấn – Phó GĐ Trung tâm đấu thầu mạng Quốc gia; Bộ KHĐT

Sau đây là 1 số hình ảnh của khóa học.

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo biên bản thương thảo hợp đồng ngày   tháng    năm 2020)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
 • Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
 • Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
 • Các đối tượng áp dụng;
 • Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
 1. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 1. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Quy trình chào hàng cạnh tranh;
 • Quy trình chỉ định thầu;
 • Quy trình mua sắm trực tiếp;
 • Quy trình tự thực hiện;
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
 1. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
 • Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
 • Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
 • Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
 • Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
 • Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
 1. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc chung của hợp đồng;
 • Hồ sơ hợp đồng;
 • Điều kiện ký kết hợp đồng;
 • Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
 • Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
 1. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
 • Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
 • Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM

 • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC
 • Thông tư 04/2017/BKHĐT
 • Thông tư 06/2017/BKHĐT
 • Chỉ thị 47/CT-TTg

Chuyên đề 2: Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Tổng quan Hệ thống
 • Tình hình triển khai…

Chuyên đề 3: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số

 • Hướng dẫn đăng ký BMT, đăng ký NT
 • Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn, ….)

Chuyên đề 4: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống

 • Đăng tải KHLCNT, TBMT trực tiếp, kết quả LCNT
 • Các kỹ năng tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin…
 • Hỏi đáp về đăng tải thông tin

Chuyên đề 5: Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Nhà thầu tham dự thầu
 • Mở thầu qua mạng,
 • Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Tham dự thầu
 • Mở thầu
 • Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật
 • Mở hồ sơ tài chính

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo biên bản thương thảo hợp đồng ngày   tháng    năm 2020)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
 • Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
 • Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
 • Các đối tượng áp dụng;
 • Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
 1. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 1. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Quy trình chào hàng cạnh tranh;
 • Quy trình chỉ định thầu;
 • Quy trình mua sắm trực tiếp;
 • Quy trình tự thực hiện;
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
 1. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
 • Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
 • Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
 • Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
 • Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
 • Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
 1. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc chung của hợp đồng;
 • Hồ sơ hợp đồng;
 • Điều kiện ký kết hợp đồng;
 • Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
 • Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
 1. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
 • Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
 • Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM

 • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC
 • Thông tư 04/2017/BKHĐT
 • Thông tư 06/2017/BKHĐT
 • Chỉ thị 47/CT-TTg

Chuyên đề 2: Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Tổng quan Hệ thống
 • Tình hình triển khai…

Chuyên đề 3: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số

 • Hướng dẫn đăng ký BMT, đăng ký NT
 • Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn, ….)

Chuyên đề 4: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống

 • Đăng tải KHLCNT, TBMT trực tiếp, kết quả LCNT
 • Các kỹ năng tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin…
 • Hỏi đáp về đăng tải thông tin

Chuyên đề 5: Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Nhà thầu tham dự thầu
 • Mở thầu qua mạng,
 • Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Tham dự thầu
 • Mở thầu
 • Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật
 • Mở hồ sơ tài chính

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo biên bản thương thảo hợp đồng ngày   tháng    năm 2020)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;
 • Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;
 • Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
 • Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
 • Các đối tượng áp dụng;
 • Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.
 1. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 1. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;
 • Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Quy trình chào hàng cạnh tranh;
 • Quy trình chỉ định thầu;
 • Quy trình mua sắm trực tiếp;
 • Quy trình tự thực hiện;
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.
 1. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Khái niệm về đấu thầu qua mạng;
 • Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;
 • Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
 • Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
 • Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;
 • Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.
 1. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Nguyên tắc chung của hợp đồng;
 • Hồ sơ hợp đồng;
 • Điều kiện ký kết hợp đồng;
 • Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
 • Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
 1. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
 • Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
 • Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM

 • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC
 • Thông tư 04/2017/BKHĐT
 • Thông tư 06/2017/BKHĐT
 • Chỉ thị 47/CT-TTg

Chuyên đề 2: Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Tổng quan Hệ thống
 • Tình hình triển khai…

Chuyên đề 3: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số

 • Hướng dẫn đăng ký BMT, đăng ký NT
 • Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn, ….)

Chuyên đề 4: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống

 • Đăng tải KHLCNT, TBMT trực tiếp, kết quả LCNT
 • Các kỹ năng tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin…
 • Hỏi đáp về đăng tải thông tin

Chuyên đề 5: Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Nhà thầu tham dự thầu
 • Mở thầu qua mạng,
 • Thực hành quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng
 • Tham dự thầu
 • Mở thầu
 • Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật
 • Mở hồ sơ tài chính

Tags: , ,