Thông báo Tổ chức khóa Nghiệp vụ đầu thầu cơ bản, nâng cao bằng hình thức trực tuyến

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ

GIÁO DỤC

Số:139 /2021-VNNEDU

Về việc tổ chức khóa học nghiệp vụ Đấu

thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao

theo hình thức trực tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày 27  tháng 06  năm 2021

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

 

Kính gửi : Các đơn vị là Tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu.

 

  • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
  • Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05 tháng 5 năm 2016
  • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục được chỉ định và công nhận là cơ sở có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu do Bộ Kế hoạch đầu tư chỉ định.

Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục (VNNEDU) xin trân trọng thông báo tuyển sinh khóa học “Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu nâng cao bằng hình thức trực tuyến”. Khóa học này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của các học viên đang công tác tại các đơn vị để phịc vụ công việc và phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp.

Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục xin thông báo kế hoạch cụ thể để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia nắm được. Cụ thể như sau:

  1. Nội dung đào tạo: Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao;
  2. Thời lượng khóa học: 04 ngày trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 05/07-08/07/2021;
  3. Hình thức đào tạo: Trực tuyến bằng phần mềm Zoom;
  4. Kinh phí trọn gói khóa học: 000 đồng/học viên/khóa học;
  5. Giảng viên giảng dạy: Cục Quản lý đấu thầu; Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng;
  6. Sản phẩm sau đào tạo: Cấp chứng chỉ đầu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Để đăng ký và nắm rõ thông tin kính đề nghị quý đơn vị, tổ chức và cá nhân trực tiếp liên hệ bộ phận đào tạo của Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục để được hỗ trợ qua đầu mối:

        ThS. Lê Thương Huyền – Trưởng phòng đào tạo và Truyền thông

             Số điện thoại: 0865.112.199; Email: daotao.vnnedu@gmail.com

 

Tags: , , , ,