Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 1. a)Trình tự thực hiện:

– Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

– Bước 3.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo lịch kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện và cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

– Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

 1. b)Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
 2. c)Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần:

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện

+ Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

+ Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện

+ Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

+ Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014).

– Số lượng: 01 (một) bộ.

 1. d)Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.
 2. e)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

– Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

– Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

– Người chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

– Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

 1. f)Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 2. g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
 3. h)Lệ phí:Không.
 4. i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014).
 5. k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Phải bảo đảm đủ thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.
 6. l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

(Nguồn http://www.canhsatpccc.gov.vn/)

Xe trượt Scooter