HÌNH ẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

KHAI GIẢNG KHÓA NGUỒN GIÁM ĐỐC TỈNH CHO VIETTEL CÔNG TRÌNH 2020

LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THAM DỰ KHAI MẠC

TS. NGUYỄN HỮU TÀI; PHÓ GĐ VIỆN KHAI MẠC KHÓA GIẢNG VIÊN NGUỒN ATLĐ 7/2020

TS. NGUYỄN HỮU TÀI TẶNG HOA GIẢNG VIÊN VÀ KHAI MẠC KHÓA GIẢNG VIÊN NGUỒN ATLĐ

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU NÂNG CAO- QUA MẠNG THÁNG 7/2020

KHÓA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHO VIETTEL DO  PGS.TS LÊ THÁI PHONG TRÌNH BÀY